ما در افراتک ارزش‌های مشترکی را دنبال می‌کنیم.

افتخار ماست که می‌توانیم در محیطی پویا، با همکاری یکدیگر راهکارهای نوآورانه ارائه دهیم و پاسخگوی نیازهای شما باشیم.

تیم افراتک هوشمند  

AFRATEC TEAM

تیم افراتک

AFRATEC TEAM

هرازدان باباخانلو

مدیرعامل افراتک

Your Content Goes Here

:Certifications

کارشناسی علوم کامپیوتر

,CCNA, CCNP, FCNSA

FCNSP, FITSP, ITIL

فاطمه زره ساز

مدیرمالی افراتک

:Certifications

کارشناسی حسابداری

علیرضا نیکزاد

مدیر آموزش افراتک

:Certifications

کارشناسی ارشد مخابرات امن

,CISSP, ITIL

,BCMS Lead auditor/Auditor

,ISMS Lead auditor/Auditor

CCNA, SSCP

علی کلهر

مدیر فنی افراتک

:Certifications

کارشناسی مهندسی IT

, NSE1, NSE2, ICSI, CCNA

,+ Network+, Security

Kaspersky Professional

مریم مطلبی

مدیر بازرگانی افراتک

:Certifications

کارشناسی مهندسی نرم افزار

سمیه روشنی

مسئول دفتر افراتک

مرجان علی حسن زاده

کارشناس بازرگانی افراتک

:Certifications

Kaspersky Salesperson

مهتاب سجودی

کارشناس بازرگانی افراتک

:Certifications

Kaspersky Salesperson

تاده نظری

کارشناس امنیت افراتک

:Certifications

کارشناسی ریاضیات محض

 ,NSE1, NSE2, ICSI

 , +Network+, Security

Kaspersky Professional

نگار خواجه الدین

مدیر تحقیق و توسعه

:Certifications

کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری

NSE1, NSE2

هرازدان باباخانلو

مدیرعامل افراتک

Your Content Goes Here

:Certifications

کارشناس علوم کامپیوتر

,CCNA, CCNP, FCNSA

FCNSP, FITSP, ITIL

مریم مطلبی

مدیر بازرگانی افراتک

:Certifications

کارشناسی مهندسی نرم افزار

علی کلهر

مدیر فنی افراتک

:Certifications

کارشناسی مهندسی IT

, NSE1, NSE2, ICSI, CCNA

,+ Network+, Security

Kaspersky Professional

علیرضا نیکزاد

مدیر آموزش افراتک

:Certifications

کارشناسی ارشد مخابرات امن

,CISSP, ITIL

,BCMS Lead auditor/Auditor

,ISMS Lead auditor/Auditor

CCNA, SSCP

فاطمه زره ساز

مدیرمالی افراتک

:Certifications

کارشناسی حسابداری

نگار خواجه الدین

مدیر تحقیق و توسعه

:Certifications

کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری

NSE1, NSE2

تاده نظری

کارشناس امنیت افراتک

:Certifications

کارشناسی ریاضیات محض

 ,NSE1, NSE2, ICSI

 , +Network+, Security

Kaspersky Professional

مهتاب سجودی

کارشناس بازرگانی افراتک

:Certifications

Kaspersky Salesperson

مرجان علی حسن زاده

کارشناس بازرگانی افراتک

:Certifications

Kaspersky Salesperson

سمیه روشنی

مسئول دفتر افراتک