ویدئوهای امنیت شبکه

ویدئوهای زیر حاصل همکاری بخش فنی با بخش تحقیق و توسعه شرکت نوآوران افراتک هوشمند می باشد.

ZTNA چیست ؟؟؟

ZTNA چیست ؟؟؟

ZTNA چیست ؟؟؟

ZTNA چیست ؟؟؟

ZTNA چیست ؟؟؟

ZTNA چیست ؟؟؟