شـرکت Dell ،یکـی از بزرگتریـن و موفقتریـن شـرکتهای فعـال در حـوزه IT اسـت کـه از سـال 1994 سـرورهای خـود را بـا نـام تجـاری PowerEdge تولیـد و عرضـه میکنـد، Dell را بیشـک میتـوان یکـی از بزرگتریـن تولیدکننـدگان سـرور و تجهیزات شـبکه در دنیا محسـوب کرد کـه طبـق گـزارش IDC ،در حـال حاضـر در رتبه دوم فروش جهانی سـرور قرار دارد و همچنین در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته جهان رتبه اول فـروش سـرور را در اختیار دارد.
سـرورهایDell ، هـم اکنـون در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته جهـان رتبـه اول فـروش را بـه خـود اختصـاص داده‏انـد.
سـرورهایDell ، از آخریـن نسـل از پردازنده ‏هـای قدرتمنـد v5 Xeon سـری Skylake از شـرکت Intel بهره‏ گیـری می‏کننـد.
سـرورهایDell ، دارای فـرم هـا، سـایزها و ابعـاد مختلفـی بـرای اسـتفاده در مکان‏هـای مختلـف و بـرای امـور مختلفـی می‏باشـند.
سـرورهایDell ، دارای سیسـتم مدیریت دسترسـی از راه دور بسـیار هوشـمندی بنام iDrac هسـتند و امکانات فوق ‏العاده‏ای را در اختیـار شـما قـرار می‏دهند.
سـرورهایDell ، بـر خلاف سـرورهای موجـود در بـازار، قطعـات تقلبـی و یا به اصطلاح OEM ندارنـد و این خود تضمیـن کننده کیفیت سـرورها و قطعـات داخلی آنها می‏باشـد.
سـرورهایDell ، حاصـل تفکـر و تکنولـوژی کشـور آمریـکا می‏باشـند و در کشـور لهسـتان کـه یکی از کشـورهای صنعتـی اتحادیه اروپا می‏باشـد تولید می‏شـوند.
سـرورهایDell ، از بروزتریـن تکنولـوژی سـخت‏ افزاری و نرم‏ افـزاری دنیـا و برتریـن و بـا کیفیت‏ ترین برند قطعات بهره‏ گیـری می کنند. سـرورهایDell ، در بسـیاری از مواقـع، نیـاز بـه سیسـتم‏ های خنک‏ کننـده بـا هزینه‏ هـای گـزاف ندارنـد و در دمـای طبیعـی اتـاق قابـل اسـتفاده هستند.
سرورهایDell ، قابلیت رهگیری در وب‏سایت دل و سیستم تشخیص اصالت کالا را دارا می‏باشند.
سرورهایDell ، بر خالف سایر برندها، در ایران اسمبل سرهم بندی نمی‏شوند و بصورت پک وارد کشور می‏گردند.
سرورهایDell ، برخالف سایر برندها، دارای 3 سال گارانتی کامل، شامل تمامی قطعات داخلی می‏گردند.

 

سرورهای RACKMOUNT – سرور قابل نصب در رک
سرورهای قابل نصب در رک دل (Dell Rack mount Servers) ، از پر فروش ترین سرورهای حال حاضر دنیا می باشند که از لحاظ قدرت، سرعت و پایداری همتا ندارند، این سرورها مناسب جهت استفاده در شرکت های متوسط و سازمان های بزرگ می باشند ، پشتیبانی از جدیدترین تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا، مانند مجازی سازی و مدیریت ریموت از بیرون بصورت مستقیم روی کنسول بایوس و … از کوچکترین مزایا و امتیازات این سرورها هستند. سرورهای قابل نصب در رک دل با سه سال گارانتی و پشتیبانی زیگورات عرضه می گردند، در زیر با مدل های موجود آشنا خواهید شد.
جهت دریافت اطلاعات یا سفارش محصول مورد نظر خود، می توانید با کارشناسان فروش گروه افراتک تماس حاصل نمایید.

 

سرورهای TOWER – سرور ایستاده
سرورهای ایستاده یا برجی دل (Dell tower Servers) با طراحی فوق العاده قوی و قدرتمند ، مناسب جهت شرکت های کوچک و متوسط می باشند. در این سرورها از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری استفاده شده است و قابلیت های بی نظیری از جمله پشتیبانی از سیستم های مجازی سازی و همچنین مدیریت ریموت از بیرون به صورت مستقیم روی کنسول بایوس و … را دارا می باشد.این سرورها با سه سال گارانتی و پشتیبانی زیگورات عرضه می گردند، در زیر با مدل های موجود آشنا خواهید شد.
جهت دریافت اطلاعات یا سفارش محصول مورد نظر خود، می توانید با کارشناسان فروش گروه افراتک تماس حاصل نمایید.