[layerslider id=”12″ /]

مدل‌های استاندارد PowerStore 500T تا 9000T تمام مزایای یک بستر ذخیره‌سازی یکپارچه برای بلوک دادهها ، فایل و vVol را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهند. همینطور امکان توسعه انعطاف‌پذیر را با قابلیت افزایش مقیاس پذیری هوشمند فراهم می‌کنند. علاوه بر این، مدیریت اتوماتیک منابع منجر به استفاده برتر از ذخیره سازی و مدیریت آسان می شود. طراحی داده‌محور PowerStore که برای مراکز داده مدرن طراحی شده است، با NVMe و قابلیت کاهش داده‌های پیشرفته با سخت‌افزار و DRR 4:1، عملکرد و کارایی ذخیره‌سازی حیاتی را برای برنامه‌های سنتی و مدرن ارائه می‌دهد.

پشتیبانی یکپارچه از بلوک، فایل و VMware  vVols

تا 3.59 PB ظرفیت خام با کلاستر scaleout

از سرمایه گذاری با برنامه ثابت آینده و ارتقاء هر زمان محافظت می کند

ذخیره سازی را با NVMe Flash و SCM تسریع کنید

PowerStore 500T ویژگیهای

PowerStore 7000T
PowerStore 5000T
PowerStore 3000T
PowerStore 1000T
PowerStore 500T
6/96
6/96
6/96
6/96
6/25
Min/Max Drives
11.5 TB / 3.59 PBs per Cluster
11.5 TB / 3.59 PBs per Cluster
11.5 TB / 3.59 PBs per Cluster
11.5 TB / 3.59 PBs per Cluster
11.5 TB / 1.2 PBs per Cluster
Raw Capacity (Min/Max)
4 x Intel CPUs
4 x Intel CPUs
4 x Intel CPUs
4 x Intel CPUs
2 x Intel CPUs
CPU per Appliance
iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS
iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS
iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS
iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS
iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS
Protocols