بسیاری از حملات و نفوذها به شبکه و زیرساخت یک سازمان/شرکت، به دلیل ساختار و توپولوژی ناامن شبکه مستقر در آن سازمان/شرکت رخ می دهد. چینش منطقی نامناسب تجهیزات و عدم رعایت اصول امنیتی در طراحی شبکه، موجب اثربخش بودن حملات هکرها می شود. بنابراین ضروری است ساختار و معماری فعلی شرکت و زیرساخت مورد بازبینی قرار گرفته و معماری امن شبکه طراحی و پیاده سازی گردد.

 

شرکت نوآوران افراتک هوشمند با بهره گیری از تجارب متعدد در زمینه بهینه سازی معماری شبکه سازمان ها و شرکت های بزرگ، آماده ارائه خدمات و راهکارهای معماری امن شبکه (Secure Network Architecture) به سازمان ها و شرکت های متقاضی می باشد.