فهرست و تقویم دوره های آموزشی مجموعه افراتک به شرح زیر است:

توضیحات دوره زمان شروع مدت دوره مدرس دوره نوع دوره نام دوره ردیف
توضیحات تکمیلی دوره نیمه فروردین 1400

20 ساعت

مهندس علی کلهر آنلاین FortiGate (NSE4) دوره فایروال 1

32ساعت

مهندس علیرضا نیکزاد آنلاین CompTIA Security+ 2

20 ساعت

مهندس علیرضا نیکزاد آنلاین (ISO/IEC 27001) ISMS مبانی و شرح الزامات 3
توضیحات تکمیلی دوره

24 ساعت

مهندس علی کلهر آنلاین FortiAnalyzer دوره جامع 4
توضیحات تکمیلی دوره

24 ساعت

مهندس علی کلهر آنلاین FortiMail دوره جامع 5
توضیحات تکمیلی دوره نیمه فروردین 1400

20 ساعت

مهندس علی کلهر آنلاین FortiWeb دوره جامع 6