فهرست و تقویم دوره های آموزشی مجموعه افراتک به شرح زیر است:

 مدت دورهنام مدرسنام دورهردیف
اطلاعات بیشتر16 ساعت
مهندس علی کلهردوره NSE41
اطلاعات بیشتر12 ساعت
مهندس علی کلهردوره NSE52
اطلاعات بیشتر12 ساعت
مهندس علی کلهردوره NSE63
۲۰ ساعت

مهندس علی کلهرFortiGate (NSE4) دوره فایروال4
۳۲ساعت

مهندس علیرضا نیکزادCompTIA Security+5
۲۰ ساعت

مهندس علیرضا نیکزاد(ISO/IEC 27001) ISMS مبانی و شرح الزامات6
۲۰ ساعت

مهندس علی کلهرFortiAnalyzer دوره جامع7
۲۰ ساعت

مهندس علی کلهرFortiMail دوره جامع8
۲۰ ساعت

مهندس علی کلهرFortiWeb دوره جامع9