فهرست و تقویم دوره های آموزشی مجموعه افراتک به شرح زیر است:

مدت دورهنام مدرسنام دورهردیف
اطلاعات بیشتر16 ساعت
مهندس علی کلهردوره NSE41
اطلاعات بیشتر12 ساعت
مهندس علی کلهردوره NSE52
اطلاعات بیشتر12 ساعت
مهندس علی کلهردوره NSE63
۲۰ ساعت

مهندس علی کلهر FortiGate (NSE4) دوره فایروال 4
۳۲ساعت

مهندس علیرضا نیکزاد CompTIA Security+ 5
۲۰ ساعت

مهندس علیرضا نیکزاد (ISO/IEC 27001) ISMS مبانی و شرح الزامات 6
۲۰ ساعت

مهندس علی کلهر FortiAnalyzer دوره جامع 7
۲۰ ساعت

مهندس علی کلهر FortiMail دوره جامع 8
۲۰ ساعت

مهندس علی کلهر FortiWeb دوره جامع 9