مرکز دانلود

مرکز دانلود

ماشین مجازی ابزارهای Fortinet

دانلود fortinet afratec

FortiAnalyzer VM

Download

Version 7.0

MD5    SHA512

دانلود fortinet afratec

FortiWeb VM

Download

Version 6.3

MD5     SHA512

دانلود fortinet afratec

FortiGate VM

 Download

Version 6.4                 Version 7.0

MD5  SHA512                MD5   SHA512

ماشین مجازی ابزارهای Fortinet

دانلود fortinet afratec

FortiAnalyzer VM

Download

Version 7.0

MD5    SHA512

دانلود fortinet afratec

FortiWeb VM

Download

Version 6.3

MD5      SHA512

دانلود fortinet afratec

FortiGate VM

 Download

 Version 6.4                Version 7.0

MD5  SHA512                MD5  SHA512

نرم افزار Adobe Connect Client

Download adobe Afratec

Android App On GooglePlay

دانلود adobe Afratec

Available on the AppStore

دانلود adobe Afratec

Download App for MacOS X

دانلود adobe Afratec

Download App For Windows

نرم افزار
Adobe Connect Client

Download adobe Afratec

Android App On GooglePlay

Download

دانلود adobe Afratec

Available on the AppStore

دانلود adobe Afratec

Download App for MacOS X

دانلود adobe Afratec

Download App For Windows

Download

نرم افزار
FortiClient

FortiClient Endpoint Protection

نرم افزار FlashPlayer

Adobe FlashPlayer +Fa

Download

نرم افزار FortiClient

FortiClient Endpoint Protection

نرم افزار FlashPlayer

Adobe FlashPlayer +Fa

Download